Quin futur volem per a Sant Llàtzer? (Maig 2016)

Quin futur volem per a Sant Llàtzer?
Resum de la informació de context i de les propostes fetes fins ara

Antecedents
L’antic Hospital de Sant Llàtzer és un edifici de 7.500 metres quadrats de sostre i dues plantes ubicat a la Vall de Can Masdeu, a sobre dels horts comunitaris i de la masia okupada. Duu cinquanta anys en desús, està força degradat, i compte amb guardes de seguretat i càmeres de vigilància. La finca de Can Masdeu, que es troba a cavall dels districtes de Nou Barris i Horta i dins la zona d’influència del Parc Natural de Collserola, inclou els dos edificis i 35 hectàrees de terreny, i és propietat de la Fundació Hospital de Sant Pau. Es tracta d’una fundació publicoprivada que compta amb un extens patrimoni, el qual és gestionat per la Molt Il∙lustre Administració (MIA), un òrgan creat el s. XVIII i que està constituït per dos representants de l’Ajuntament de Barcelona, dos representants de la Generalitat de Catalunya i 2 representants del Bisbat de Barcelona. La gestió que la MIA ha realitzat del patrimoni de Sant Pau ha estat judicialitzada, i actualment compta amb diverses causes obertes.

Situació actual
Recentment, l’Ajuntament ens ha informat que St. Pau i La Generalitat volen desenvolupar a Sant Llàtzer un equipament sociosanitari per a persones amb patologia dual (malaltia mental i drogodependència); i ens ha demanat com ens posicionem en relació a aquesta proposta. En aquesta conjuntura, els col∙lectius que dinamitzem la comunitat i els projectes socials que es desenvolupen a la Vall de Can Masdeu, invitem a les entitats, col∙lectius i persones del teixit social de Nou Barris, Horta i la ciutat en general, així com als col∙lectius i persones implicades en la defensa de Collserola, a consensuar i concretar quin futur volem per a St. Llàtzer; i a lluitar i treballar per a que la proposta que consensuem i concretem des de baix i de forma participativa la ciutadania organitzada esdevingui una realitat.

Després d’haver realitzat reunions bilaterals amb col∙lectius de Nou Barris i Collserola i d’haver elaborat una primera proposta que volia ser un punt de partida per encetar el debat, el passat dissabte 14 de maig vam convocar una primera assemblea oberta a la que van assistir una trentena de persones i representants de col∙lectius. A continuació presentem les idees i propostes que s’han expressat en les reunions que hem realitzat fins ara; idees i propostes que mirarem de seguir concretant i consensuant en la propera reunió, la data de la qual encara no està definida (hem creat un doodle per veure per quin dia hi ha més gent que tingui disponibilitat).

Idees i propostes des de baix per a Sant Llàtzer (pendents de ser aprovades…)
Considerem tres possibilitats per a St. Llàtzer:
Opció 0: que es quedi com està (en desús) fins que caigui pel seu propi pes o es desmantelli.
Opció 1: que s’hi desenvolupi un equipament públic de gestió comunitària on hi tinguin cabuda usos diversos, incloent el que proposen St. Pau i la Generalitat.
Opció 2: que s’hi desenvolupi un equipament públic de gestió comunitària on hi tinguin cabuda usos diversos però no el que proposen St. Pau i la Generalitat.

 Les opcions 1 i 2 implicarien:
– desenvolupar a St. Llàtzer un projecte ambiciós, que aniria més enllà de la Vall de Can Masdeu i tindria una magnitud de barri, districte o fins i tot de ciutat.
– els usos haurien de ser coherents amb els objectius del Parc Natural, amb els objectius i els valors que promouen els projectes que ja es desenvolupen a la vall, i amb les necessitats socials del districte de Nou Barris.
– els projectes que s’hi desenvolupessin haurien doncs de promoure la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic; el bé comú i la justícia ecosocial; l’autonomia social i la radicalitat democràtica; la cultura de pau i la solidaritat; etc.
– es tractaria, per tant, de projectes emmarcats en el paradigma de l’economia social i solidaria.
– a nivell de funcionament i gestió, els diferents usos de St. Llàtzer estarien integrats sota un mateix paraigües, que vindria definit pel model de gestió comunitària, model coherent amb els principis i valors esmentats més amunt. Aquest model de gestió es desenvolupa des de fa temps amb un èxit notable a diferents espais de la ciutat, sent l’Ateneu Popular de Nou Barris un dels principals referents a Barcelona.
– el procés de rehabilitació de l’edifici també hauria de ser coherent amb els valors esmentats més amunt. És a dir, s’hauria de dur a amb introduint criteris de bioconstrucció i bioclimatisme, participació i economia social i solidària; tot plegat tant en la fase de disseny com en la d’execució i manteniment.

Tenint en compte les consideracions anteriors, en cas d’optar per la Opció 1, el projecte de terapia dual que planteja Sant Pau hauria d’acomplir els següents requisits:
– només ocuparia una part de l’edifici;
– hauria de ser un projecte sense afany de lucre
– hauria de tenir un plantejament holístic de l’atenció sociosanitària que incorporés una prespectiva emancipadora i empoderadora dels seus usuaris.
– hauria d’estar integrat i ser coherent amb els altres usos de l’edifici i de la vall, per exemple a través de l’horticultura social o l’autoocupació.

A l’hora de triar entre les opcions esmentades més amunt, es proposa tenir molt presents les següents qüestions, que en el marc d’una eventual negociació podrien presentarse com a línies vermelles:
– els projectes actuals que tenen lloc a la Vall no es toquen ni es qüestionen.
– l’impacte ambiental de la suma de projectes actuals i futurs de la vall ha de ser assumible.
En aquest sentit, no es pot perdre de vista que estem en un Parc Natural que té els seus valors naturals amenaçats. Reclamem, per tant, un estudi complet d’impacte ambiental que tingui tot això en compte, i que compti amb participació ciutadana.
– el cost de la rehabilitació de tot l’edifici l’hauria d’assumir la Fundació, doncs ella és la responsable de que l’edifici hagi estat 50 anys en desús i de que actual estigui deteriorat.

Per últim, llistem a continuació les idees que s’han expressat en relació als possible usos que podria tenir Sant Llàtzer, usos que són coherents amb tot el que s’ha expressat més amunt:
– un Punt d’Informació del Parc Natural
– un Centre de recerca i formació en Agroecologia, Permacultura i Sobirania Alimentària.
La idea és que l’activitat de recerca i formació d’aquest centre s’apliqui de forma prioritària a la regeneració ambiental i agropecuària, des de la perspectiva de l’agroecologia i l’economia social i solidària, dels espais naturals degradats de Collserola que contacten amb la trama urbana dels districtes de Nou Barris i Horta. Aquest centre i l’activitat que des d’ell es promouria s’emmarcaria en un projecte més ampli de promoció de l’agroecologia i l’economia social i solidària a Nou Barris, el projecte “Reruralitzem Nou Barris”.
– una Aula de Natura
– un Centre d’Acollida, per exemple de persones refugiades
– un centre per a malalts terminals