Acta 07-06-2016

Acta assemblea “Quin futur per a St. Llàtzer?” 7 de juny de 2016

Ens reunim 13 persones a l’Ateneu la Bòbila (no vaig prendre nota dels noms de les assistents, disculpeu-me… si alguna ho va anotar i vol complementar la informació, genial).

Agenda de la reunió (vam decidir modificar una mica la proposta d’agenda que s’havia enviat per mail prèviament):

 1. Noves informacions
 2. Debat entorn escenaris de futur per a St. Llàtzer
 3. Full de ruta / com seguim el procés
 1. Noves informacions

Des de Can Masdeu s’explica que la demanda d’informació concreta sobre el projecte de centre de teràpia dual que es va traslladar a l’Ajuntament tres setmanes enrere i, de nou, una hora abans d’aquesta reunió, no ha estat satisfeta. Durant el transcurs de la reunió rebem un missatge de la Comissionada de Salut que diu “hem rebut missatges. Us diem alguna cosa aquests dies. Hem estat tancant altres temes urgents. Ens hem reunit també amb consellers equip 9B. Estem tractant de generar equip de treball més ampli amb diferents agents implicats”.

Un assistent a la reunió, professional de l’àmbit sanitari, explica que una infermera de la branca psiquiàtrica de St. Pau li ha dit que no entén quin interès té St. Pau en aquest projecte, i que una persona de l’Ajuntament li ha dit que no entén que des del comissionat de salut es vegi amb bons ulls la proposta. Els dubtes es fonamenten en que tant St. Pau com la ciutat si que compten amb centres on s’atenen persones amb aquest tipus de problemàtiques. (No estic segur d’haver recollit bé aquesta informació, així que Dani, si us plau, pots enviar un missatge a la llista complementant i/o matisant o corregint el que calgui? Gràcies!).

 1. Debat entorn escenaris de futur per a St. Llàtzer

Valorem que encara no tenim prou informació sobre el projecte de teràpia dual per posicionar-nos en relació a les diverses opcions/escenaris de futur que s’especifiquen en el document que es va enviar després de la darrera reunió (“Quin futur per a St Llàtzer”), i tornem a adjuntar modificat amb les principals conclusions i propostes d’aquesta assemblea. En aquest sentit, acordem que per posicionar-nos necessitem saber:

 • quina part de l’edifici es vol destinar a aquest ús
 • quantes usuàries hi hauria
 • en quins règims estarien aquestes persones (ingrés, règim obert…)
 • número de treballadores
 • quines modificacions es farien de l’espai exterior adjacent a l’edifici
 • accessos i freqüentació estimada
 • terminis previstos d’execució del projecte
 • inversió prevista per rehabilitar l’edifici i posar en marxa el centre
 • despeses de funcionament previstes
 • model de gestió previst
 • benefici que en trauria St. Pau
 • estudi d’impacte ambiental
 • estudi d’impacte social per als projectes que es desenvolupen actualment a la vall
 • mesures de seguretat previstes, tant per les usuàries del centre com per les usuàries de la resta de projectes de la vall

Així mateix, acordem traslladar a l’Ajuntament que volem tenir accés tant a la documentació del projecte com al dictamen favorable que se’ns ha dit que han fet professionals de l’àmbit sociosanitari propers a l’equip de govern de l’Ajuntament. Acordem que en cas que ens facilitin aquesta informació i documentació de moment no la difondrem més enllà de la llista de distribució electrònica que hem creat per facilitar la comunicació entre les persones i col·lectius que ens estem implicant directament en el procés per definir des de baix quin futur volem per a St. Llàtzer.

Del debat que tenim en relació a les tres opcions de posicionament que s’especifiquen en el document “Quin futur per a St Llàtzer”, s’extreuen les següents conclusions i propostes:

– sorgeixen molts dubtes sobre la idoneïtat de desenvolupar el centre de terapia dual a Sant Llàtzer. Aquestes es fonamenten, per una banda, en el fet que l’emplaçament es troba dins  el Parc Natural de Collserola, els valors naturals del qual es troben seriosament amenaçats, situació que ha dut a la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola i a la Plataforma Barris de Muntanya de Barcelona a exigir que no es desenvolupin nous equipaments dins o en la zona d’influència del parc. I, per altra banda, es considera que hi ha a la ciutat altres espais en els que es podria emplaçar el centre i que reuneixen condicions a priori molt millors per al seu desenvolupament: major facilitat d’accés amb transport públic, major facilitat d’accés a la resta de serveis públics i dinàmiques socioculturals de la ciutat (fet que facilitaria la inserció social de les usuàries), menor impacte ambiental, menor necessitat d’inversió, etc. Com a exemple  de possible emplaçament alternatiu que reuniria condicions a priori molt millors que St. Llàtzer, s’apunta l’Escola Sant Josep Oriol de Trinitat Nova, actualment en desús i propietat de la Generalitat. La conclusió a la que arribem és doncs que cal que els promotors del projecte justifiquin molt bé la necessitat desenvolupar el centre de terapia dual a Sant Llàtzer, i que no hi ha altres opcions d’emplaçament millors.

– pren força respecte a l’anterior reunió el criteri de promoure la preservació dels valors naturals de Collserola, en base al qual la millor opció seria exigir el desmantellament de St. Llàtzer i la regeneració ambiental de l’espai (opció 0 del document “(“Quin futur per a St Llàtzer”).

– en cas d’optar per les opcions 1 o 2 del document “(“Quin futur per a St Llàtzer”)”, al llistat de possibles usos es proposa afegir “residència per a gent gran”, “espai d’acollida amb pernoctació d’activistes de voluntariat internacional” i “centre de teràpies naturals i d’interpretació, promoció i prevenció de la salut”.

– en cas de negociar el desenvolupament del centre de teràpia dual a St. Llàtzer, es proposa que una de les condicions que es posi sigui que es reconeguin i es blindin els projectes que es desenvolupen actualment a la vall.

Per últim, en relació a l’impacte social que podria tenir el centre per als projectes que es desenvolupen actualment a la vall, s’afirma que el problema no seria tant el malalts en si sinó el que aquest tipus d’equipaments atrauen, bàsicament en relació al tràfic de drogues i el possible augment de robatoris.

 1. Full de ruta / com seguim el procés

En primer lloc, acordem que necessitem més temps i informació per madurar el debat i concretar el nostre posicionament, i que hem de difondre més la informació sobre el procés per assegurar-nos que com a mínim els agents socials de 9B i Horta n’estan assabentats, i per seguir ampliant les aliances i el nombre de persones i col·lecius implicats. Conseqüentment, acordem que els propers passos seran:

 1. a) difondre més la informació sobre el projecte de St. Pau i el procés participatiu que estem impulsant. Totes assumim realitzar aquesta tasca, especialment per arribar al teixit social d’Horta, que per ara creiem que no n’està al corrent. Acordem que de cara a un primer contacte amb nous agents donarem només la informació bàsica (“St. Pau i la Gene volen fer un centre de teràpia dual a St. Llàtzer, i diversos col·lectius i persones estem treballant per definir des de baix quin futur volem per aquest edifici”) i invitarem a subscriure’s la llista de distribució-e que hem creat (per subscriure’s cal anar a https://groups.google.com/forum/#!forum/santllatzer )
 1. b) inspecció ciutadana de St. Llàtzer. Aquesta proposta va ser formulada en l’anterior reunió, i ja ha estat traslladada a l’Ajuntament, però no hem rebut resposta. Acordem insistir i demanar que se’ns autoritzi a realitzar-la abans del mes d’agost; i que ens acompanyi un arquitecte municipal, una representant del comissionat de salut i una representant de l’equip de l’Ajuntament que ha redactat el dictamen sobre la idoneïtat d’emplaçar el centre de teràpia dual a St. Llàtzer. Acordem també que nosaltres també hauríem de dur persones afins amb coneixement expert sobre arquitectura/bioconstrucció/bioclimatisme i salut mental.
 1. c) propera reunió. La fixem pel 13 de setembre a les 19h a l’Ateneu la Bòbila (C/ Estudiant, nº1, sota la Plç. Sòller, Barri de Porta, Nou Barris). Acordem que si els esdeveniments es precipiten convocarem una reunió abans via llista de correu.